Your country and preferred language.

Select your country Select language

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen.

Menu
Sökalternativ
Stäng

Välkommen till Sveriges största bokhandel

Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren.

  • Handla mot faktura och öppet köp i 21 dagar
  • Oavsett vikt och antal artiklar handlar du till enhetsfrakt från samma säljare i samma kundvagn

Användarvillkor för säljare

2020-01-13


Allmänt

Bokbörsen AB (organisationsnummer 556811-6601; nedan "Bokbörsen" eller "vi") driver på webbplatserna www.bokborsen.se och www.bokborsen.com (tillsammans ”Webbplatsen”) - under varumärket "Bokbörsen" - en annonsmarknad för böcker och andra trycksaker, brev, handskrifter, fonogram och kinematografiska filmer, där privatpersoner och företag kan delta som kunder och/eller säljare.

Bokbörsen tillhandahåller annonsutrymme och verktyg för att möjliggöra och underlätta köp och försäljning, men är inte part i de transaktioner som initieras på Webbplatsen och har inget ansvar för skick, utseende eller innehåll i fråga om de varor som bjuds ut till försäljning. Köpeavtalen ingås direkt mellan kund och säljare.

Detta dokument reglerar tillsammans med dokumenten "Bokbörsens avgifter" och "Integritetsspolicy" villkoren för registrerade säljares användande av tjänsterna på Bokbörsens Webbplats.

De enhetliga och generella villkor som anges i detta dokument gäller för all försäljning på Bokbörsen och det är inte tillåtet för säljare att i annonser lägga in egna säljvillkor som står i strid med, eller går utöver, villkoren i detta dokument.

Bokbörsen förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal utan föregående meddelande. Snarast efter att en ändring vidtagits kommer registrerade säljare att informeras om att ändringar gjorts.Bli säljare

För att kunna annonsera och ta emot beställningar på Webbplatsen måste företag och privatpersoner registrera sig som säljare (i fortsättningen "Säljaren"). Registreringsproceduren innefattar bl.a. att den presumtiva Säljaren godkänner detta dokument. Om uppgifter från folkbokföring eller företagsregister kan inhämtas med hjälp av Säljarens svenska person- eller organisationsnummer registrerar Säljaren sig online på sidan "Bli säljare". Säljare utan svenskt person- eller organisationsnummer måste i stället registreras och godkännas av Bokbörsens administratörer.

Privatpersoner som säljer varor via Bokbörsen har möjlighet att skydda sin identitet på Webbplatsens publika delar genom att välja ett alias istället för det personnamn som framgår av folkbokföringen. Så snart Säljaren bekräftat en fakturerad order, eller fått betalt för en förskottsorder, får dock kunden tillgång till Säljarens namn och adress enligt folkbokföringen. Säljarens namn och adress enligt folkbokföringen anges också på Säljarens kundfakturor. Någon möjlighet till anonymitet erbjuder vi inte Säljare som är företag, utan vi använder då de företagsnamn som vi hämtar in från företagsregister, både på Webbplatsens publika delar och i orderhanteringen.


Annonsering - allmänt

Endast fysiska föremål som kan hänföras till någon av de tre kategorierna "böcker och andra trycksaker, brev, handskrifter", "fonogram" respektive "kinematografiska filmer" får annonseras och säljas via Bokbörsen.

Om fler än ett föremål saluförs i en och samma annons anses priset i annonsen avse det sammanlagda priset för de utannonserade artiklarna. De utannonserade föremålen kan i dessa fall inte beställas styckevis.

Innehållet i annonser ska vara sakligt korrekt och tillräckligt informativt för att kunna ligga till grund för rationella köpbeslut.

Säljare får inte i annonser göra reklam för företag och verksamheter av något slag och inte heller lägga in länkar eller referenser till webbplatser och e-postadresser eller datakod av något slag.


Säljarens ansvar för annonser mm

Säljaren ska äga och ha rätt att sälja utannonserade varor.

Annonsering och försäljning ska ske i överensstämmelse med svensk lag. Det innebär bland annat att material som gör intrång i tredje mans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet inte får förekomma i annonser eller utbjudna varor. Inte heller får material förekomma som i sig utgör eller innehåller text eller bild som kan anses utgöra förtal, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller olaga våldsskildring, eller som uppmanar till brott.

Annonser får inte innehålla text eller bild som kan uppfattas som stötande, eller som på annat sätt kan skada det anseende som kan anses tillkomma Bokbörsen som en seriös marknadsplats för böcker och andra trycksaker, brev, handskrifter, fonogram och kinematografiska filmer. Vi har en restriktiv policy i fråga om erotika och pornografi. Explicit pornografiska bilder och explicit pornografiska texter får inte förekomma i annonserna. Vår policy i fråga om material som propagerar för våldsbejakande eller rasistiska idéer är likaledes restriktiv.

Vi förbehåller oss rätten att från fall till fall ensidigt avgöra vad som får annonseras och inte.

Säljaren ensam ansvarar för att annonsering och text- och bildinnehållet, innefattande dolda sökord som är sökbara via Bokbörsens sökmotorer, i de egna annonserna är förenligt med tillämpliga lagar.

För det fall rättsliga krav riktas mot Bokbörsen i anledning av Säljarens annonsering och/eller text- och bildinnehåll i varor utbjudna till försäljning av Säljaren ska Säljaren hålla Bokbörsen skadeslös. Säljaren ska ersätta Bokbörsen för eventuella uppkomna kostnader och i övrigt se till att Bokbörsen inte lider någon ekonomisk eller annan skada överhuvudtaget i anledning av påtalad annonsering och/eller försäljning.

I den utsträckning det är lagligen möjligt ska Säljaren träda i Bokbörsens ställe som part i sådan tvist med tredje man som uppkommer i anledning av Säljarens annonsering och försäljning av varor på Webbplatsen.Annonsering – Bokbörsens rättigheter mm

Bokbörsen förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent stänga av registrerade Säljare som vi anser inte följer villkoren i detta avtal från tjänster på Bokbörsens Webbplats. Säljarens annonser kommer då inte längre att visas på Webbplatsen.

Bokbörsen förbehåller sig också rätten att radera annonser som vi anser inte uppfyller i dessa villkor angivna krav. Säljaren ska underrättas om en sådan åtgärd. Säljare som av Bokbörsen anmodas att ta bort eller redigera befintliga annonser som vi anser inte uppfyller kraven ska snarast efterkomma en sådan anmodan.

Bokbörsen har rätt att i anslutning till Säljarens annonser publicera sammanfattande statistik över Säljarens orderhantering på Bokbörsen.

Bokbörsen har en oinskränkt rätt att publicera Säljarens annonser, såväl delvis som i sin helhet, på Webbplatsen och på webbplatser och i andra media hos våra samarbetspartners. Denna rätt omfattar även de bilder Säljaren eventuellt lagt in i sina annonser. Vi har också en oinskränkt rätt att, på sätt Bokbörsen finner lämpligt och/eller nödvändigt, bearbeta Säljarens annonsdata vid annonsering. Vi har också rätt att internt lagra annonsdata.

Bokbörsen har ingen skyldighet att på begäran utvinna och sammanställa Säljarens annonsdata från vår annonsdatabas och återsända dessa till Säljaren. Vi tillhandahåller inte heller någon sådan tjänst mot betalning.

Säljaren förbinder sig att inte, genom att använda automatiserade metoder som skrapning, robotar eller spindlar, försöka utvinna sina egna eller andra Säljares annonsdata eller att på annat sätt söka kringgå tekniska åtgärder mot otillåten kopiering mm.Beställningar – Ordrar - Köpeavtal

Kundernas beställningar visas som "ordrar" i Säljarens gränssnitt efter Säljarens inloggning på Webbplatsen. En "order" omfattar de artiklar en och samma kund vid ett och samma tillfälle, dvs. i en och samma kundvagn, beställer från en och samma Säljare. I nyinkomna ordrar som Säljaren ännu inte bekräftat visas inga kunduppgifter utöver kundens namn.

Bokbörsen aviserar Säljarens nyinkomna ordrar via e-post, men garanterar inte att aviseringarna alltid når Säljaren på detta vis. Det åligger därför Säljaren att bevaka inflödet av nya ordrar i sitt gränssnitt på Webbplatsen.

För att komma vidare i orderhanteringen måste Säljaren "bekräfta" den nyinkomna ordern i sitt gränssnitt på Webbplatsen. Nyinkomna ordrar som inte bekräftats av Säljaren annulleras automatiskt natten till den fjärde vardagen efter dagen då kunden beställde, varvid kunden underrättas om detta av Bokbörsen.

I och med att Säljaren bekräftar ordern sker följande:

1) Orderns omfattning fastställs. Detta sker i praktiken genom att Säljaren före bekräftelsen i sitt gränssnitt på Webbplatsen annullerar artiklar i ordern som inte kan levereras. På motsvarande sätt kan kunden i sitt gränssnitt fritt annullera artiklar i ordern fram till den tidpunkt då Säljaren bekräftat ordern.

2) Ett bindande köpeavtal mellan kund och Säljare ingås. Köpeavtalet utgörs av den bekräftade ordern, relevanta delar av detta avtal och relevanta delar av dokumentet "Bokbörsens köpvillkor" som kunden godkänner i samband med utcheckning från kundvagnen.

3) Betalsättet fastställs. De betalsätt som förekommer på Bokbörsen är "inrikes faktura" och "förskott". Under rubrikerna "Inrikes faktura" och "Förskott" nedan preciseras under vilka förutsättningar respektive betalsätt kan komma ifråga samt beskrivs den vidare hanteringen av betalningen.

4) En betalningsanmodan, antingen en faktura eller en anmodan om förskottsbetalning, beroende på valt betalsätt, skickas elektroniskt till kunden.

5) Om betalsättet är ”Inrikes faktura” debiteras Bokbörsens orderavgift. Detaljerad information om Bokbörsens avgifter finns i regeldokumentet "Bokbörsens avgifter". Debiteringen av orderavgiften när betalsättet är ”Förskott” beskrivs nedan under rubriken "Förskott".Inrikes faktura

När en kund beställer från en i Sverige verksam Säljare, dvs en Säljare med svenskt person- eller organisationsnummer, till sin egen svenska leveransadress är inrikes faktura det förvalda och tvingande betalsättet under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

1) Kunden har uppgivit svenskt personnummer eller svenskt organisationsnummer.

2) Leveransadressen har hämtats från folkbokföring eller företagsregister via funktionen ”Hämta adress” i samband med att kunden lade beställningen.

3) Kunden förekommer inte som gäldenär i några pågående inkassoärenden, eller fler än fyra påminnelseärenden registrerade hos inkassobolag som Bokbörsen samarbetar med gällande fakturor skapade på Bokbörsen.

4) Kunden är inte markerad som "förskottskund" av Bokbörsen. Kunder kan markeras som ”förskottskund” manuellt av Bokbörsens administratör, eller automatiskt efter en s.k. anmärkningskontroll av kunden med negativt resultat. Sådan anmärkningskontroll görs automatiskt om kunden sammantaget har mer än 2000 SEK i utestående fordringar från Säljare på Bokbörsen.

5) Det sammanlagda ordervärdet inkl. frakt överstiger inte 1000 SEK.

I och med att Säljaren bekräftar ordern skapas fakturan automatiskt, och skickas elektroniskt till kunden. Fakturan förfaller 21 dagar efter fakturering. Kundens betalning går direkt till Säljarens eget förvalda bankgiro-, plusgiro- eller bankkonto. Säljaren har inte rätt att fakturera kunden för ordern på annat sätt. Fakturan som skapas automatiskt i Bokbörsens system är den enda giltiga fakturan.

24 dagar efter fakturering kan Säljaren med ett enkelt klick i ordern i sitt gränssnitt på Bokbörsen aktivera den kostnadsfria tjänsten "Påminnelse och inkasso", och därmed överlåta den vidare hanteringen av sin fordran på Capitum AB (organisationsnummer 556969-0208; "Capitum" nedan), det inkassobolag Bokbörsen samarbetar med. Senast två bankdagar efter det att Capitum fått full betalning från kunden betalar bolaget ut hela det ursprungligen fakturerade beloppet till Säljarens förvalda konto. I den händelse kunden väljer att ändå betala direkt till Säljaren åligger det Säljaren att snarast markera ordern som betald. Capitum får då en avisering från Bokbörsen om att Säljaren fått betalt.

När ”Inrikes faktura” är det förvalda och tvingande betalsättet erbjuds Säljaren alltid möjlighet att i samband med bekräftelsen mot förhöjd orderavgift fakturera "med betalningsgaranti". Det innebär att Bokbörsen, i den händelse fakturan fortfarande är obetald efter Capitums sedvanliga påminnelse- och inkassohantering, betalar ut det fulla ordervärdet inklusive fraktavgift till Säljaren.Förskott

Internationella ordrar, dvs ordrar till eller från andra länder än Sverige, liksom inrikes ordrar som inte uppfyller villkor 1, 3 och 4 under rubriken ”Inrikes faktura” ovan, betalas alltid i förskott.

I fall då villkor 1, 3 och 4 ovan är uppfyllda, men däremot inte både villkor 2 och 5, kan Säljaren fritt välja betalsätt ”Förskott” eller ”Inrikes faktura”.

När betalsättet är ”Förskott” får kunden tillgång till Säljarens betalalternativ i och med att Säljaren bekräftar ordern. Om leveransadressen ligger i Sverige kan kunden alltid betala förskottet direkt till Säljarens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Säljaren kan därutöver frivilligt erbjuda betalning med kontokort eller via PayPal. Säljaren får då betalningen till sitt PayPal-konto. Internationella ordrar betalas med kontokort eller via PayPal till Säljarens PayPal-konto.

För att få tillgång till kundens leveransadress måste Säljaren bekräfta mottagen betalning. Samtidigt debiteras Bokbörsens orderavgift. Om kunden väljer att betala med kontokort eller via PayPal bekräftas betalningen automatiskt som mottagen. Detaljerad information om Bokbörsens avgifter finns i regeldokumentet "Bokbörsens avgifter".

Om kunden inte betalar kan Säljaren tidigast fem vardagar efter orderbekräftelsen annullera ordern i sin helhet. Om Säljaren varken bekräftat mottagen betalning eller annullerat ordern 21 dagar efter bekräftelsen, annulleras ordern automatiskt.


Kundens fraktavgift och internationell försäljning

På varje order påförs, utöver summan av de ingående artiklarnas annonserade priser, en fraktavgift.

För inrikes ordrar, oavsett antalet artiklar i ordern, och avsett försändelsens vikt och mått, är fraktavgiften en inrikes enhetsfrakt som fastställs av Bokbörsen, och som påförs automatiskt.

Fraktavgiften på ordrar till eller från andra länder än Sverige består av två delar, en "grundavgift" som påförs automatiskt på samma sätt som den inrikes enhetliga fraktavgiften, och en "tilläggsavgift" som säljaren fritt kan påföra när Säljaren bekräftar ordern, för att kompensera för extra fraktkostnader för stora och tunga försändelser. Summan av grundavgift och tilläggsavgift får inte överstiga den verkliga kostnaden för frakten som Säljaren betalar till speditören. Avgifter för administration, förpackning etc. därutöver är inte tillåtna.

Säljaren kan i sitt gränssnitt efter inloggning välja att inte ta emot beställningar från utlandet. Kunder med leveransadress i annat land än Säljarens eget kommer då inte att kunna beställa av Säljaren.

Eventuell tullavgift och andra pålagor som påförs i samband med införsel av internationella försändelser betalas av kunden.Leverans

Säljaren ska expediera ordern senast andra dagen efter fakturering eller mottagen förskottsbetalning. Försändelsens innehåll ska exakt motsvara vad som ingår i den bekräftade ordern, dvs. inga av de artiklar som specificeras på fakturan får saknas och inga varor därutöver får läggas till.

Säljaren har det fulla ansvaret för att leveransen når mottagaren. Säljaren har därför inte rätt att driva in betalning för varor som förkommit under leverans, och är vid utebliven leverans skyldig att återbetala eventuell förskottsbetalning i dess helhet. Säljaren har inte heller rätt att driva in betalning för varor som returnerats av speditören på grund av att försändelsen ej efterfrågats av adressaten. Bokbörsen har rätt att annullera order som förkommit under leverans, eller som returnerats av speditören, tidigast när kundens ångerrätt löpt ut. Om Säljaren valt ett ej spårbart fraktsätt har Bokbörsen rätt att grunda ett sådant beslut om annullering på enbart kundens uppgift om utebliven leverans.Ångerrätt och reklamation

Alla köpeavtal som ingåtts på Bokbörsens Webbplats (se "Beställningar – Ordrar - Köpeavtal" ovan) omfattas av Bokbörsens särskilda ångerrätt "Öppet köp 21 dagar", oavsett vilket lagstadgat köpskydd och ångerrätt som i övrigt föreligger. Ångerrätten är ovillkorlig i den meningen att kunden inte behöver ange något särskilt skäl för att ångra ett köp för att ångerrätten ska gälla. Det är alltid kunden som bekostar och ansvarar för returfrakten till Säljaren. Säljaren har inte rätt att begära ersättning från kunden för den ursprungliga frakten av ångrad vara till kunden.

För att aktivera Bokbörsens särskilda ångerrätt gällande en viss order, i dess helhet eller delvis, registrerar kunden ett ångrat köp med hjälp av funktionen "Ångra köp" i ordern i sitt ordergränssnitt på Bokbörsen, där det framgår exakt vilka artiklar (en eller flera) i ordern som returneras. Kunden ska därefter posta returförsändelsen inom två dagar. Ångrad artikel ska returneras i samma skick som den hade när kunden mottog den.

Funktionen "Ångra köp" är tillgänglig i 21 dagar, räknat från tidpunkten då Säljaren bekräftade ordern, dock endast för inloggade kunder. Kund som saknar konto kan skapa ett konto i efterhand för att få tillgång till ångerfunktionen hänförlig till en befintlig order.

I vissa fall har kunden, utöver Bokbörsens särskilda ångerrätt, lagstadgat köpskydd och ångerrätt. I den mån sådant köpskydd och sådan ångerrätt föreligger administreras det direkt mellan kund och Säljare utan Bokbörsens medverkan. Detta gäller bl.a. privatkunders rätt att ångra köp enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, samt privatkunders reklamationsrätt enligt konsumentköplagen (1990:932).

Det åligger Säljaren att aktivt medverka till att kundens rättigheter i samband med ångrade köp och reklamationer tillgodoses. Mottagna returer av ångrade artiklar ska snarast bekräftas i Säljarens ordergränssnitt på Bokbörsen. Eventuell återbetalning till kunden ska göras senast tre vardagar efter mottagen returförsändelse.

Om ett ångrat köp som registrerats med ångerfunktionen avseende en order som tidigare fakturerats, skapas automatiskt en kreditfaktura i och med att Säljaren bekräftar mottagen retur. Kunden och Säljaren får tillgång till kreditfakturan i sina respektive ordergränssnitt.


Ansvar

Bokbörsen garanterar inte i tid obruten, säker eller felfri tillgång till samtliga tjänster på Webbplatsen och kan inte hållas ansvariga för eventuella fel som kan uppstå till följd av exempelvis skrivfel, tekniska avbrott eller utebliven information.

I den utsträckning så är lagligen möjligt friskriver vi oss från ansvar för dataförlust och annan skada som kan uppstå i samband med Säljares nyttjande av tjänster på Webbplatsen.Övrigt

Säljaren ansvarar själv för att eventuella skatter och avgifter som uppkommer i samband med försäljning på Bokbörsen betalas enligt gällande lagar.

Säljaren förbinder sig att inte i kommunikation med andra användare av Bokbörsens tjänster uttrycka sig på sätt som kan uppfattas som kränkande eller stötande.Överlåtelse

Om Bokbörsen AB förvärvas av eller går samman med något annat företag har vi rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till detta andra företag. Vid en eventuell överlåtelse kommer vi att via Webbplatsen informera om vem som övertar rättigheter och skyldigheter efter överlåtelsen. Säljare har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till annan.Uppsägning av avtalet

Säljarens uppsägning av detta avtal ska ske genom meddelande via kontaktfunktionen på Bokbörsens Webbplats. Avtalet upphör att gälla så snart Bokbörsen stängt Säljarens säljarkonto på Bokbörsen, dvs. tagit bort Säljarens annonser från Bokbörsens publika gränssnitt, samt spärrat Säljarens inloggning till sitt säljargränssnitt. Borttagande mm ska ske senast tre dagar efter Säljarens uppsägning.

Bokbörsen har de möjligheter att avstänga Säljare från annonsering och försäljning på Bokbörsen som framgår under rubriken ”Annonsering – Bokbörsens rättigheter” ovan.

Köpeavtal som Säljaren ingått före Bokbörsens stängning av säljarkonto är fortsatt giltiga efter detta avtals upphörande mellan Bokbörsen och Säljaren. Vid uppsägning av detta avtal, innefattande Bokbörsens stängning av säljarkonto, kvarstår också Bokbörsens, Säljarens och kundens respektive rättigheter och skyldigheter när det gäller den särskilda ångerrätten eller den lagstadgade ångerrätten med avseende på dessa köpeavtal.Tillämplig lag - Tvistlösning

Dessa villkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk materiell lag.

Tvist rörande giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av villkoren i detta avtal ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Skulle någon bestämmelse i dessa villkor befinnas vara ogiltig ska den bestämmelsens ogiltighet inte påverka giltighet och tillämpning av övriga bestämmelser.

Om det föreligger skillnader mellan den svenska språkversionen av detta dokument, eller andra dokument som reglerar användandet av Bokbörsens tjänster, och andra språkversioner ska den svenska språkversionen ha tolkningsföreträde.